دسترسی محدود شد
در حال حاضر کلیه خدمات چاردیواری صرفا در تلفن های هوشمند قابل استفاده است و دسترسی در سایر دستگاه ها محدود شده است